Eskrim Blog

Eskrim Sözlüğü

ÖNSÖZ

Değerli Eskrim Ailesi,

Türkiye Eskrim Federasyonu olarak, sporda da eğitimin son derece önemli olduğunun bilincindeyiz.Uluslararası arenada eskrimcilerimizin, antrenörlerimizin ve hakemlerimizin yabancı dil sorununun minimum seviyeye indirgenmesi amacıyla elinizdeki çalışmayı hazırladık.

Bu kapsamda hazırlanan Eskrim Terimleri Sözlüğü’nün tüm eskrim camiasına faydalı olmasını temenni ediyorum.

Yayının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum..

Prof.Dr. Murat ATALI TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU BAŞKANI

Sporcularımız Avrupa ve dünyadaki uluslar arası müsabakalarda boy göstermekte, başarılı sonuçlar almaktadır. Fakat yurt dışında ve yurt içinde, uluslar arası müsabakalarda, uluslar arası kamplarda tüm dün- yadan sporcularla beraber olan bu gençlerimiz bazen yabancı dil sorunu yaşayabilmektedir. Benzer şekilde, sporcu aileleri ve diğer ilgililer de zam- an zaman eskrim branşında referanslara ihtiyaç duyabiliyor. Elinizdeki doküman, tespit edilen bu ihtiyaçtan doğmuştur.

Türkiye eskrim literatürü incelendiğinde, Orhan Sütbakan hocamızın teknik konulardaki yeni eserleri göze çarparken, eskrim sporu hakkında çıkartılmış olan en son sözlük, Tayla, Sait.”Kılıçoyunu Terimleri Sözlüğü” Türk Dil Kurumu, Ankara, 1970 olarak gözükmektedir. Dolayısı ile, spor- cuların, ailelerinin ve camiadaki diğer bireylerin pratik kullanımına yöne- lik, güncel, çağdaş ve anlaşılır bir terminoloji dokümanı hazırlama amacı güdülmüştür. Doküman sadece sözlükten ibaret değildir. İlk bölümde eskrim ile ilgili görseller eşliğinde malzeme ve teknik terminoloji verilm- eye çalışılmış, ikinci bölümde ise Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde geniş bir terminoloji açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, kelime telaffuzuna yardımcı olacak ses dosyaları ile alana özel İngilizce ve Fransızca kul- lanımının desteklenmesi amaçlanmıştır.

Çalışmanın hazırlanmasında bizi teşvik eden ve basımını üstlenen Türkiye Eskrim Federasyonu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ş. Şadi Karamanoğlu

BÖLÜM I

1.   The Weapons /Armes/ Silahlar

The Foil/ Fleure / Flöre

Target Fields/Hedef Bolgeleri /Points d’attaque

  • Dimensions of the Piste/Dimensions de la piste /Pist Boyutlan

2. Eskrim Donanımı

Underarm protector /Plastron/ Plastron

3. Positions/ Position/ Pozisyonlar

7. Referee’s words and gestures I Les gestes et les mots de !’arbitrage

Hakem söz ve hareketleri

BÖLÜM II

Fencing Terminology/ Terminologie de l’escrime/ Eskrim Terminolojisi

1.  Türkçe , İngilizce ve Fransızca Sözlük

SIRA NO Açıklama İngilizce Fransızca
1 Aksiyonu durdurma Arretez Arret
2 Agirhk. K1l1c1n ucundaki dugme yay1nin standartllgm1 olc;mek ic;in kullanilan madeni ve  silindirik alet.  Test weight  Test poids
3 Aldatma. Silahlan temasa sokacak bir denemeyi engelleme.   Deception   Derobement
4 Amator Amateur Amateur
5 Analiz . Temaslann onceligini belirlemek ic;in durum analizi. Analysis Analyse
6 Angajman. Silahlann temasta oldugu an. Engagement Engagement
7 Angard. Temel duru§ pozisyonu. On Guard En Garde
8 Antrenor ekipmam Coaching gear Equipement d’en trainement
 9 Aag1.  Durtu§ ve vuru§larm say1lmayan a§ag1 bolgelere rastlamas1.   Too low   Trap bas
    10 A§ag1-d1§an dogrultu.Oyuncunun govdesi uzerinde saptanan dart bolumden, belden a§ag1da , sag kesimi gosteren yon.     Outside the lower right line     Dehors la ligne basse-droite
    11 A§ag1-i9eri dogrultu. Oyuncunun govdesi uzerinde saptanan dart bolumden, belden a§ag1da , sol kesimi gosteren yon.     Outside the lower left line     Dessous la ligne basse- gauche
12 Atagm ana yonu Line Ligne
13 Atagm bitmesinde ba§anl1 olamayan parat. Mal-parry Parade insuffisante
14 Atak Attack Attaque
15 Atak hazirl1g1 niyeti ic;eren, tehdit edici olmayan aksiyon. Preparation Preparation
16 Atak o fer. Rakibin silah1 uzerinden yap1lan atak Attack on the blade Attaque au Fer
  17 Atak ustunlugu tespit edilemeyecek kadar yakm iki atak.   Simultaneous   Attaques simultanees
18 Au fer veya prise de fer atagm1 aldatma, sakmma Derobement Derobement
19 Avantaj Gaining ground Avantage
20 Avu9 i9i aag1da. Pronation Pronotion
21 Avu9 i9i yukanda. Supination Supination
22 Baleystra Hamle Balestra Balestra
  23 Baraj. Yan mac1lann galibiyet say1lan ayni oldugunda , birinciyi se9ebilmek i9in duzenlenen yeni kar1lama.     Barrage     Barrage
24 Basit atak. Feyk i9ermeyen atak veya ripost. Simple Attaque simple
  25 Ba§kan.Yan may1 denetleyen ve vuru lan degerlendiren resmi kii.   Director /President   Directeur
26 Ba§lama  izgisi On guard line Ligne en garde
    27 Bate. Rakibin silahmm yonunu degitirmek  i9in silahm zay1f veya orta yerini rakibin silahmm zay1f yonune yonlendirmek.     Beat     Battement
  28 Belirsiz bir ataktan avantaj saglamak i9in yap1lan kontr atak.   Stop Cut   Coup d’arret
29 Beyazlar. Eskrim k1yafeti Whites Tenue
30 Bilek veya dirsekle yurutolen h1zl1 donu IO kesme. Moulinet Moulinet
31 Bir atag1 onlemek i9in hedefi hareket ettirmek. Displacement Esquive
    32 Bir s1yirma ile dogrultusu degitirilen k1llc1, kar 1 yan macmm yakalamak istemesi uzerine, yeni bir s1yirma ile eski dogrultusunbir bileik sald1n  toru.       One-two       Une –  Deux
  33 Birle§ik (Kompoze) atak. iki veya daha fazla hareketle oluan  aksiyon.   Compound   Attaque composee, parade composee
34 Birle§ik fie§ ve hamle. Flunge Flunge
  35 Birleik kontr atak alg1sm1 yaratan kandirmaca kontr zaman parat1   Feint in time   Finta in tempo
36 Buton Button Mouche, Bouton
37 Ceket Jacket Veste
38 Ceza Penalty Penalisation
39 <;apraz kouyla yap1lan, pas ge9en atak. Pass Depassement
40 Capraz yi.iri.iyi.i§ Cross Passe avant, Passe arriere
  41 Cekimser. Bir vuru un gorulup gorulmedigine karar verilememesi.   Abstain   Abstention
42 Ceyrek final. Quarter final Quart de finale
43 <;ift parat1 boaltan degaje Double Coup double
44 Cift parat-ripost Double-time(dui tempo) Cantre attaque
  45 Davet. Rakip atagm1 bilerek tevik etmek i9in kas1tll olarak a91k birak1lan yol/yon.   Invitation   Invite
46 Degaje  Bo§altma,Aldatma. Ters yonde degaje. Counter-disengage Cntre-degagement
  47 Degaje. Rakibin paradm1 kandiran, silahm dairesel hareketi.   Disengage   Degagement
48 Destek parmaklan Aids Aides
49 Diger elde de ikinci bir silah ta man antik eskrim stili. Florentine (it) Combat a la florentine
  50 Direkt atak. Yap1land1nlan yonde biten basit atak veya ripost.   Direct   Coup droit
  51 Direnme  hareketlerinden onceki en az bir eskrim zaman1.   In Time   Coup de temps
52 Dobl. ileri hareketle birlemi hamle. Raddoppio (it) Raddoppio (it)
53 Dogrudan eleme. Musabakada yenilenin elenmesi. Direct elemination Direct
    54 Dolanma. Bir devinimi apans1z uygulayan  yanmacmm, oldugu yerde ya da rakibin yanmdan ge9erken kendi 9evresinde yapt1g1 donu .     Turning round     Contre-degagement
55 Dostluk ma1,komba (Say1h) Bout Match
56 Dur! Stop! Halte!
57 Di.igme yay1. K1l19 ucunda bulunan ku9uk yay par9as1. Spring of the point Pommeau
58 Di.irti.i§. (K1ll9) Thrust Coup de pointe
59 Duz biten nokta atak. Plaque’ Coup plaque
60 Ekipman Equipment Equipement
61 El hakemi, yan hakem Judges Juge
62 Eldiven Glove Gant
63 Elektrik baglant1 kablosu Bayonet Baionnette
64 Elektrikli aletler olmadan yap1lan  kar1lama. Dry Fleuret (Epee, Sabre) mecanique
65 Elektrikli/iletken  yelek Lame’ Plastron electrique
66 Eleme. Elimination Elimination
  67 Elketriksiz kar1lamada vuru lara dikkat eden 4resmi gorevli.   Jury   Jury
68 En az bir feyk ile yap1lan ripost. Compound riposte Riposte compose
69 Epe Epee Epee
70 Eskrim ayakkab1s1 (Fencing) Shoes Chaussure d’escrime
71 Eskrim  antas1 (Fencing) Bag Valise d’escrime
72 Eskrim  orab1 (Fencing) Socks Chausette d’escrime
73 Eskrim salonu veya kuli.ibi.i. Salle Salle d’armes
74 Eskrim yapmak. Play! Allez!
75 Eskrim zamam Fencing Time Temps d’escrime
76 E§le§me Match Match
  77 Farkll tempolu ileri hamleler. H1z patinanto h1zll ad1m ve hamle, tempo patinento yava ad1m ve h1zl1 hamle i9erir.     Patinando (it)     Patinando
78 Feyk hareketi yaparak rakibin tepkisini ol9mek. False Attack Faux attaque
79 FIE onayh Homologated Homologue
80 Final Final Finale
81 Fie§. Mesafe d1 mdan koarak yap1lan surpriz atak. Fleche/  Arrow Fleche
82 Flore Foil Fleuret
83 Flore ve k1ll9ta, 9ifte dokunuta puani odullendirem  kurallan. Right-of-way Raison, Priorite
84 Frans1z kabze French Grip Poignee droite
85 Frozman. Rakip silahm1 devir alan kuvvetli s1y1np ge9en atak. Froissement Froissement
86 Galibiyet, zafer. Victory Victoire
  87 Garda geri donme ve hamleden sonra rakip atagm1 tevik   etme.   Recovering   Recuperer
88 Geerli dokunma Point Touche
89 Geerli vuru§. Valid hit Touche valable
90 Geersiz vuru§ Non-valid hit Touche non-valable
91 Geri   ekilme Retreat Retraite
  92 Geriye dogru ad1m hareketi. On ayak vucut d1 mdan arka ayagm arkasma dogru hareket eder.     Pass Backwards     Passe Arriere
93 Geriye yava 9a kayan parat ve cut-overll ripost. Flying Parry Riposte
94 Gogi.is koruyucu Chest protector, Guard Plastron
95 Goster. Straight arm Feinte
  96 Gosteri§.  Bir yonde  balayan ve atak bitmeden once diger yone   degimesi   Feint   Feinte
97 Hakem Referee Arbitre, President
98 Hamle. Arka bacag1 gererek one dogru yap1lan hamle Lunge Fente
  99 Hamleden sonra, arka bacag1 one getirerek en gard pozisyonuna  gelmek.   Forward Recovery   Rompre
100 Hemen bir hamle ile sonu9lanan ileri hareket. Advance-Lunge Attaque simple
101 ic;eriye 9eyrek donule In Quartata In Quartata
102 iki elle tutulan k1ll9la yap1lan Japan  eskrimi. Kendo Kendo
  103 ileriye dogru ad1m hareketi. Arka ayak vucut ic;inden on ayagm onune hareket eder.   Pass Forward   Passe Avant
104 iletken kablo Conductive bib Cable
105 ilgili hareket ve tepkilerden oluan  set/seri Phrase Phrases d’armes
  106 indirekt atag1 veya  baka temass1zl1g1 engelleyen ve kontrol eden kontr atak.   Interception   Interception
107 italyan kabze Italian Grip Poignee italienne
108 Kablo fi§i Two Prong Fil de corps fleuret/sabre
109 Kabzeyi bilege veya alt kola baglayan  bant,kuak. Martingale Martingale
110 Kategori. Eskrimcilerin yan ma kategorileri Class Categorie
111 K1h Sabre Sabre
  112 K1ll9ta silahm uzant1sma paralel hareket eden ve ucu ile sonu9lanan atak.   Thrust   Batte
113 K1ll9ta yanak vuru u Head-hit Coup a la figure
  114 K1l19ta, silahm Ost zay1f k1sm1 ile rakibin silahm1 kam91layan parat.   Whip-over   Coup fouette
115 Kirm1z1 kart Red Card Carton rouge
116 Klasman.  Eskrimcilerin yan ma kategorileri. Class Classe, Categorie
  117 Kol vuru§u. K1l19ta rakibin k1l19 tutan elinin, ozellikle eldivenine yap1lan vuru .   Arm- hit   Coup au bras
118 Kolluk (K1h) Cuff Manchette
  119 Koltukalt1 vuru§u. K1ll9ta rakibin koltukaltma yap1lan vuru  .   Side -hit   Coup de f lane
120 Komba. Dostluk ma91 Assault Assaut
121 Kontr atak Counter-attack Contre-attaque
122 Kontr  bate.Rakip silahm altmdan dairesel bate. Counter- Beat/Change-Beat Cantre-temps
123 Kontr-parat Counter-parry Cantre-parade
124 Kontr-ripost Counter-riposte Cantre-riposte
125 Kontr-ripost Second Intention Seconde intention
  126 Kontr-Tempo-Zaman.  Rakibi a1rtmak i9in eskrimcinin aksiyon temposunda ani degiiklik yapmas1.     Broken Time     Changement de rythme
  127 Kontr-zaman. Rakip kontr atagma tepki olarak yap1lan atak.   Counter-time   Cantre-temps
128 Kora  kor.  Kar1lamada vucut vucuda temas. (Kural d11) Corps-a-corps Corps-a-corps
  129 Kruvaze. Rakip silahm1 ayni yonde aag1-yukan  zorlayan hareket.   Semi-bind   Croise
    130   Kule. Rakip silah1 aag1 dogru kaydirarak yap1lan atak veya atak hazirllg1.     Glide     Coule’
131 Kule/Kaydirma. Rakip silahmdan kayan hareket. Graze, glise’, or glissade Coule’
132 Kupe.  Rakip tuundan ge9en atak veya aldatma. Cut-over Coupe’
133 Lam Blade Lame
134 Ligman. Rakip silahm1 9apraz zit tarafa zorlayan aksiyon. Bind Liement
135 Lisans Licence Licenece
  136 Marajin. Daha kuvvetli ve silahm daha temiz k1nlmasm1 saglayan ozel lam 9eligi   Maraging   Acier maraging
137 Maske Mask Masque
138 Mesafe. iki eskrimci arasmdaki mesafe. Measure Mesure
139 Opoze.Rakip silah1 tehdit i9ermeyen mesafede tutmak. Opposition Opposition
    140 Oyun suresi i9erisinde  allnan paratm ge9iler  esnasmda ilerlik hakk1 olarak ripostun ger9ekle mesi ve oyunun durdurulmas1 ile tuun verilmesi.       Lunge-hit       Coup lance
141 Oncelik Priority Priorite
142 Pantalon Pants Pantolon
143 Parat Parry Parade
144 Parat 1 Prime Prime
145 Parat 2 Seconde Seconde
146 Parat 3 Tierce Tierce
147 Parat 4 Quarte Quarte
148 Parat 5 Quinte Quinte
149 Parat 6 Sixte Sixte
150 Parat 7 Septime Septime
151 Parat 8 Octave Octave
152 Parat 9. Konvensiyonel olmayan 9parat. Neuvieme Neuvieme
153 Parat allnm1 veya  1skalanm1 atag1 takip eden yeni atak. Redoublement Redoublement
  154 Parat allnm1 veya  1skalanm1 bir atag1 En-garda donerek tazelemek.   Reprise   Reprise
155 Paratm aldatmas1 Trompement Trompement
156 Paratla bir atag1 zorlamak. Insistence Coup droit d’autorite
157 Paratta forteyi foibleye kar 1 kullanmak. Principle of Defence Principe de defense
158 Pas.Hedefi vuramadan ge9ip giden atak. Passe’ Coup passe
  159 Pasat di sotto. Bir eli tabana dogru du Orerek yap1lan hamle.   Passata-sotto   Passata-sotto
160 Pist. Kar1lamanm ge9erli oldugu eskrim alan1. Piste Piste
161 Plastron Underarm protector Plastron
162 Platform. Yan pisti. Platform. Podium, plate-forme
  163 Pres. Rakip silah1 yon d1 ma iterek direk veya endirek atakla biten deneme.   Press   Pression
164 Priz de fer.Rakip silah1 yeni bir yone zorlayan temas. Overtake Prise de Fer
165 Pul Pool Groupe
166 Rakibi tehdit eden, uzat1lm1 kol ve silah. Point in Line Menace
167 Rakibin atagm1 bloke etme. Closing the line Fermer la ligne
168 Rakip Opponent Adversaire
169 Rakip silah1 serbest elle tutmak. (Kural d1 1) Commanding the blade Desarmement
    170     Rakip silah1 supuren ful dairesel  hareket.       Envelopment       Enveloppement
171 Rakip silah1 temasa davet etmek. Presentation Presentation
172 Rakip silahmm ters yonde temas1. Change of Engagement Changement  d’engagement
      173 Rakip silahla temas1 devam ettirerek gelen atag1 savurmak ve  iletiim noktasm1 degitirerek  zay1f  kaldira9 pozisyonunu Ost zay1f k1sm1 kullanarak  kuvvetli kaldira9 pozisyonuna  getirmek.         Yielding Parry         Parade en cedant
174 Rapier. 16-17.Yuzy1lda unlu, uzun ve <;ift tarafll k1l19.   Rapier   Rapiere
175 Ripost Riposte Riposte
176 Sadece bir kenan keskin, antik bir k1ll9 Backsword Misericorde
177 San kart Yellow Card, warning Avertissement, carton jaune
178 Savunma eylemi. Defensive action Defense
179 Say1 Hit Garde
180 Say1 alan kontr atak. Stop Hit Coup d’arret
181 Say1lan bolge. Vuru lann ge9erli oldugu beige. Target Area Cible
182 Selamlama Salute Salut
183 S1ra ba§1. Seeding Tete de serie
184 Silah (Eski dil:Savut) Weapon Arme
185 Silah tutan eldeki ba ve iaret parmaklan. Manipulators Manipulateurs
186 Silahm alt-kuvvetli taraf1. Forte (it) Le fort de la lame
187 Silahm darbe hareketi ile yap1lan atak. Cut Coup de taille
188 Silahm orta alan1. Middle Millieu de la lame
189 Silah1n tum sap k1sm1. Hilt In garde
190 Silah1n ust-zay1f taraf1. Foible (it) Le faible de la lame
191 Silahlann temasta olmad1g1 durum Absence of blade Absence de contract/lame
192 Siyah Kart Black Card Caron noir
193 Somun. Kabzeyi silaha baglayan tutucu. Pommel Pommeau
194 Stop hit eski deyimi Time Hit Coup de temps
195 sure tutucu Time keeper Chronometreuse
196 Slager. Alman duello k1l1c1 Schlager Schlager
197 Tabanca kabze Pistol Grip crosse, poignee orthopedique
198 Tahta k1l19l1 antik bir eskrim 9eidi. Single Stick Canne
199 Tak1m Team Equipe
200 Tas Guard Coquille
201 Tekil aksiyon olarak parat- ripost. Single-time Temps d’escrime
202 Turnuva Tournament Tournoi
203 U9la inen kesme benzeri aksiyon. Flick Coup lance’ , Bingo
  204   Uluslararas1 Eskrim Federasyonu FlE ( Federation Internationale d’Escrime)   FIE ( Federation Internationale d’Escrime)
205 Uyan Warning Avertissement
  206   Uzanma. En basit atak  ekli. Kol silahla beraber dalgalanma olmadan ileri dogru uzat1llr.     Extension     Extension
    207   Osteleme.Kolu geri c;ekmeden, parat almm1 veya 1skalanm1 bir atag1 hemen tazelemek.     Remise     Remise
  208 Vuru yapmak ic;in silahm geri c;ekilmesini gerektirecek kadar yakm  vuruma.   In-fighting   Assaut
209 Vuru§/say1 Touche Touche
210 Vuru§ma Combat Combat
211 Vucut kordonu. Body Cord Cable
  212 Yan vuru§. K1l19ta silahm s1rt ve yani ile, diger silahlarda silahm herhangi bir yuzu ile yap1lan vuru.     Plaquer     Plaquer
213 Yap1land1nlan yonun tersine biten basit atak, ripost. Indirect Attaque indirecte
214 Yan final Semi-final Demi-finale
215 Yan§ma Competition Competition
    216 Yan ma sirasmda, rakibi urkutop  a1rtmak ve yanl1 bir eyleme zorlamak ic;in, ileride ya da geride bulunan ayag1 birden ve guc;luce yere vurma.     Appel     Appel
217 Yan mada silahlann temas olmadan ileri-geri hareketi. Conversation Conversat ion
218 Yenilgi Defeat Detaite
  219 Yuksek seviyeden alc;ak seviyeye hareket eden parat veya tersi.   Semicircular  Parry   Demi-circulaire parade
  220 Yuruyerek hamle. Ad1m, balestra …vs ile yap1lan ileri hareket   Advance   Avancer

2.  İngilizce, Türkçe ve Fransızca Sözlük

SIRA NO   İngilizce   Türkçe   Fransızca
1 Absence of blade Silahlann temasta olmad1g1 durum Absence de contract/lame
2 Abstain Cekimser. Bir vuru un gorulup gorulmedigine karar verilememesi. Abstention
3 Advance Yi.iri.iyerek hamle. Ad1m, balestra …vs ile yap1lan ileri hareket Avancer
4 Advance-Lunge Hemen bir hamle ile sonu9lanan ileri hareket. Attaque simple
5 Aids Destek parmaklan Aides
6 Amateur Amator Amateur
7 Analysis Analiz . Temaslann onceligini belirlemek ic;in durum analizi. Analyse
    8     Appel Yan ma sirasmda, rakibi urkutop a1rtmak ve yanl1 bir eyleme zorlamak ic;in, ileride ya da geride bulunan ayag1 birden ve gu9luce yere vurma.     Appel
9 Arretez Aksiyonu durdurma Arret
  10   Arm- hit Kol vuru§u. K1ll9ta rakibin k1l19 tutan elinin, ozellikle eldivenine yap1lan vuru  .   Coup au bras
1 1 Assault Komba. Dostluk ma91 Assaut
12 Attack Atak Attaque
13 Attack on the blade Atak o fer. Rakibin silah1 uzerinden yap1lan atak Attaque au Fer
14 Backsword Sadece bir kenan keskin, antik bir k1l19 Misericorde
15 Balestra Baleystra Hamle Balestra
    16     Barrage Baraj. Yan mac1lann galibiyet say1lan ayni oldugunda , birinciyi se9ebilmek ic;in duzenlenen yeni kar1lama.     Barrage
17 Bayonet Elektrik baglant1 kablosu Baionnette
    18     Beat Bate. Rakibin silahmm yonunu degitirmek ic;in silahm zay1f veya orta yerini rakibin silahmm zay1f yonune yonlendirmek.     Battement
19 Bind Ligman. Rakip silahm1 9apraz zit tarafa zorlayan aksiyon. Liement
20 Black Card Siyah Kart Caron noir
21 Blade Lam Lame
22 Body Cord Vi.icut kordonu. Cable
23 Bout Dostluk ma1,komba (Say1h) Match
  24   Broken Time Kontr-Tempo-Zaman.   Rakibi a1rtmak ic;in eskrimcinin aksiyon temposunda ani degiiklik yapmas1.   Changement de rythme
25 Button Buton Mouche, Bouton
26 Change of Engagement Rakip silahmm ters yonde temas1. Changement  d’engagement
27 Chest protector, Guard Gogi.is koruyucu Plastron
28 Class Kategori. Eskrimcilerin yan ma kategorileri Categorie
29 Class Klasman. Eskrimcilerin yan ma kategorileri. Classe, Categorie
30 Closing the line Rakibin atagm1 bloke etme. Fermer la ligne
31 Coaching gear Antrenor  ekipmam Equipement d’en trainement
32 Combat Vuru§ma Combat
33 Commanding the blade Rakip silah1 serbest elle tutmak. (Kural d11) Desarmement
34 Competition Yan§ ma Competition
35 Compound Birle§ik (Kompoze) atak. iki veya daha fazla hareketle oluan aksiyon. Attaque composee, parade composee
36 Compound riposte En az bir feyk ile yap1lan ripost. Riposte compose
37 Conductive bib iletken kablo Cable
38 Conversation Yan mada silahlann temas olmadan ileri-geri hareketi. Conversation
39 Corps-a-corps Kora kor. Kar1lamada vucut vucuda temas. (Kural d11) Corps-a-corps
40 Counter-attack Kontr atak Contre-attaque
41 Counter-Beat/Change- Beat Kontr bate.Rakip silahm altmdan dairesel bate. Cantre-temps
42 Counter-disengage Degaje Bo§altma,Aldatma. Ters yonde degaje. Cntre-degagement
43 Counter-parry Kontr-parat Cantre-parade
44 Counter-riposte Kontr-ripost Contre-riposte
45 Counter-time Kontr-zaman. Rakip kontr atagma tepki olarak yap1lan atak. Cantre-temps
46 Cross Capraz yi.iri.iyi.i§ Passe avant, Passe arriere
47 Cuff Kolluk (K1h) Manchette
48 Cut Silahm darbe hareketi ile yap1lan atak. Coup de taille
49 Cut-over Kupe. Rakip tu undan ge9en atak veya aldatma. Coupe’
50 Deception Aldatma. Silahlan temasa sokacak bir denemeyi engelleme. Derobement
51 Defeat Yenilgi Defaite
52 Defensive action Savunma eylemi. Defense
53 Derobement Au fer veya prise de fer atagm1 aldatma, sakmma Derobement
54 Direct Direkt atak. Yap1land1nlan yonde biten basit atak veya ripost. Coup droit
55 Direct elemination Dogrudan eleme. Musabakada yenilenin elenmesi. Direct
56 Director /President Ba§kan.Yan may1 denetleyen ve vuru lan degerlendiren resmi kii. Directeur
57 Disengage Degaje. Rakibin paradm1 kandiran, silahm dairesel hareketi. Degagement
58 Displacement Bir atag1 onlemek i9in hedefi hareket ettirmek. Esquive
59 Double <;ift parat1 boaltan degaje Coup double
60 Double-time(dui tempo) Cift parat-ripost Cantre attaque
61 Dry Elektrikli aletler olmadan yap1lan kar1lama. Fleuret (Epee, Sabre) mecanique
62 Elimination Eleme. Elimination
63 Engagement Angajman. Silahlann temasta oldugu an. Engagement
64 Envelopment Rakip silah1 supuren ful dairesel hareket. Enveloppement
65 Epee Epe Epee
66 Equipment Ekipman Equipement
  67   Extension Uzanma. En basit atak   ekli. Kol silahla beraber dalgalanma olmadan ileri dogru uzat1llr.   Extension
68 False Attack Feyk hareketi yaparak rakibin tepkisini ol9mek. Faux attaque
  69   Feint   Gosteri§. Bir yonde balayan ve atak bitmeden once diger yone degimesi   Feinte
70 Feint in time Birleik kontr atak alg1sm1 yaratan kandirmaca kontr zaman parat1 Finta in tempo
71 (Fencing) Bag Eskrim  antas1 Valise d’escrime
72 (Fencing) Shoes Eskrim ayakkab1s1 Chaussure d’escrime
73 (Fencing) Socks Eskrim  orab1 Chausette d’escrime
74 Fencing Time Eskrim zamam Temps d’escrime
  75 FIE ( Federation Internationale d’Escrime)   Uluslararas1 Eskrim Federasyonu FlE ( Federation Internationale d’Escrime)
76 Final Final Finale
77 Fleche/ Arrow Fie§. Mesafe d1 mdan koarak yap1lan surpriz atak. Fleche
78 Flick U9la inen kesme benzeri aksiyon. Coup lance’ , Bingo
79 Florentine (it) Diger elde de ikinci bir silah ta man antik eskrim stili. Combat a la florentine
80 Flunge Birle§ik fie§ ve hamle. Flunge
81 Flying Parry Geriye yava 9a kayan parat ve cut- overl1 ripost. Riposte
82 Foible (it) Silahm Ost-zay1f taraf1. Le faible de la lame
83 Foil Flore Fleuret
84 Forte (it) Silahm alt-kuvvetli taraf1. Le fort de la lame
  85   Forward Recovery Hamleden sonra, arka bacag1 one getirerek en gard pozisyonuna gelmek.   Rompre
86 French Grip Frans1z kabze Poignee droite
87 Froissement Frozman. Rakip silahm1 devir alan kuvvetli s1y1np ge9en atak. Froissement
88 Gaining ground Avantaj Avantage
  89   Glide Kule. Rakip silah1 aag1 dogru kaydirarak yap1lan atak veya atak hazirllg1.   Coule’
90 Glove Eldiven Gant
91 Graze, glise’, or glissade Kule/Kayd1rma. Rakip silahmdan kayan hareket. Coule’
92 Guard Tas Coquille
93 Head-hit K1l19ta yanak vuru u Coup a la figure
94 Hilt Silahm tom sap k1sm1. In garde
95 Hit Say1 Garde
96 Homologated FIE onayh Homologue
97 In Quartata i9eriye 9eyrek donule In Quartata
98 In Time Direnme hareketlerinden onceki en az bir eskrim zaman1. Coup de temps
99 Indirect Yap1land1nlan yonun tersine biten basit atak, ripost. Attaque indirecte
  100   In-fighting Vuru yapmak i9in silahm geri 9ekilmesini gerektirecek kadar yakm vuru ma.   Assaut
101 Insistence Paratla bir atag1 zorlamak. Coup droit d’autorite
  102   Interception indirekt atag1 veya  baka temass1zl1g1 engelleyen ve kontrol eden kontr atak.   Interception
  103   Invitation Davet. Rakip atagm1   bilerek tevik etmek i9in kas1tl1 olarak a91k birak1lan yoI/yon.   Invite
104 Italian Grip italyan kabze Poignee italienne
105 Jacket Ceket Veste
106 Judges El hakemi, yan hakem Juge
107 Jury Elketriksiz kar1lamada vuru lara dikkat eden 4resmi gorevli. Jury
108 Kenda iki elle tutulan k1ll9la yap1lan  Japon eskrimi. Kenda
109 Lame’ Elektrikli/iletken yelek Plastron electrique
110 Licence Lisans Licenece
111 Line Atagm ana yonu Ligne
112 Lunge Hamle. Arka bacag1 gererek one dogru yap1lan hamle Fente
    113     Lunge-hit Oyun suresi i9erisinde allnan paratm ge9iler esnasmda ilerlik  hakk1 olarak ripostun ger9ekle mesi ve oyunun durdurulmas1 ile tuun verilmesi.     Coup lance
114 Mal-parry Atagm bitmesinde baanl1 olamayan parat. Parade insuffisante
115 Manipulators Silah tutan eldeki ba ve iaret parmaklan. Manipulateurs
  116   Maraging Marajin. Daha kuvvetli ve silahm daha temiz k1nlmasm1 saglayan ozel lam 9eligi   Acier maraging
117 Martingale Kabzeyi bilege veya alt kola baglayan  bant,kuak. Martingale
118 Mask Maske Masque
119 Match E§le§me Match
120 Measure Mesafe. iki eskrimci arasmdaki mesafe. Mesure
121 Middle Silahm orta alan1. Millieu de la lame
122 Moulinet Bilek veya dirsekle yurutolen h1zl1 donulu  kesme. Moulinet
123 Neuvieme Parat 9. Konvensiyonel olmayan 9 parat. Neuvieme
124 Non-valid hit Geersiz vuru§ Touche non-valable
125 Octave Parat 8 Octave
126 On Guard Angard. Temel duru pozisyonu. En Garde
127 On guard line Ba§lama  izgisi Ligne en garde
    128     One-two Bir s1yirma ile dogrultusu degitirilen k1l1c1, kar1 yanmacmm yakalamak istemesi Ozerine, yeni bir s1yirma ile eski dogrultusunbir bileik sald1n toru.     Une –  Deux
129 Opponent Rakip Adversaire
130 Opposition Opoze.Rakip silah1 tehdit i9ermeyen mesafede tutmak. Opposition
  131   Outside the lower left line Aag1-i9eri dogrultu. Oyuncunun govdesi Ozerinde saptanan dort bolumden, belden aag1da, sol kesimi gosteren yon.   Dessous la ligne basse- gauche
  132   Outside the lower right line Aag1-d1 an dogrultu.Oyuncunun govdesi Ozerinde saptanan dort bolumden, belden aag1da, sag kesimi gosteren yon.   Dehors la ligne basse- droite
133 Overtake Priz de fer.Rakip silah1 yeni bir yone zorlayan temas. Prise de Fer
134 Pants Pantalon PantoIon
135 Parry Parat Parade
136 Pass <;apraz kouyla yap1lan, pas ge9en atak. Depassement
  137   Pass Backwards Geriye dogru ad1m hareketi. On ayak vucut d1 mdan arka ayagm arkasma dogru hareket eder.   Passe Arriere
  138   Pass Forward ileriye dogru ad1m hareketi. Arka ayak vucut i9inden on ayagm onune hareket eder.   Passe Avant
139 Passata-sotto Pasat di sotto. Bir eli tabana dogru du Orerek yap1lan hamle. Passata-sotto
140 Passe’ Pas.Hedefi vuramadan ge9ip giden atak. Coup passe
  141     Patinando (it) Farkll tempolu ileri hamleler. H1z patinanto h1zl1 ad1m ve hamle, tempo patinento yava ad1m ve h1zl1 hamle i9erir.     Patinando
142 Penalty Ceza Penalisation
143 Phrase ilgili hareket ve tepkilerden oluan set/seri Phrases d’armes
144 Piste Pist. Kar 1lamanm ge9erli oldugu eskrim alan1. Piste
145 Pistol Grip Tabanca kabze crosse, poignee orthoped ique
146 Plaque’ Duz biten nokta atak. Coup plaque
  147   Plaquer Yan vuru§. K1ll9ta silahm s1rt ve yani ile, diger silahlarda silahm herhangi bir yuzu ile yap1lan vuru .   Plaquer
148 Platform. Platform. Yan pisti. Podium, plate-forme
149 Play! Eskrim yapmak. Allez!
150 Point Geerli dokunma Touche
151 Point in Line Rakibi tehdit eden, uzat1lm1 kol ve silah. Menace
152 Pommel Somun. Kabzeyi silaha baglayan tutucu. Pommeau
153 Pool Pul Groupe
154 Preparation Atak hazirllg1 niyeti i9eren, tehdit edici olmayan aksiyon. Preparation
155 Presentation Rakip silah1 temasa davet etmek. Presentation
  156   Press Pres. Rakip silah1 yon d1 ma iterek direk veya endirek atakla biten deneme.   Pression
157 Prime Parat 1 Prime
158 Principle of  Defence Paratta forteyi foibleye  kar 1 kullanmak. Principe de defense
159 Priority Oncelik Priorite
160 Pronation Avu9 i9i aag1da. Pronotion
161 Quarte Parat 4 Quarte
162 Quarter final Ceyrek final. Quart de finale
163 Quinte Parat 5 Quinte
164 Raddoppio (it) Dobl. ileri hareketle birlemi hamle. Raddoppio (it)
165 Rapier Rapier. 16-17.Yuzy1lda unlu, uzun ve 9ift tarafll k1ll9. Rapiere
166 Recovering Garda geri donme ve hamleden sonra rakip atagin1 tevik etme. Recuperer
167 Red Card Kirm1z1 kart Carton rouge
168 Redoublement Parat allnm1 veya 1skalanm1 atag1 takip eden yeni atak. Redoublement
169 Referee Hakem Arbitre, President
  170   Remise Osteleme.Kolu geri 9ekmeden, parat alinm1 veya 1skalanm1 bir atag1 hemen tazelemek.   Remise
171 Reprise Parat allnm1 veya 1skalanm1 bir atag1 En-garda donerek tazelemek. Reprise
172 Retreat Geri  ekilme Retraite
173 Right-of-way Flore ve k1ll9ta, 9ifte dokunuta puani odullendirem kurallan. Raison, Priorite
174 Riposte Ripost Riposte
175 Sabre K1h Sabre
176 Salle Eskrim salonu veya kuli.ibi.i. Salle d’armes
177 Salute Selamlama Salut
178 Schlager Slager. Alman duello k1l1c1 Schlager
179 Second Intention Kontr-ripost Seconde intention
180 Seconde Parat 2 Seconde
181 Seeding Sira ba§1. Tete de serie
182 Semi-bind Kruvaze. Rakip silahin1 ayni yonde aag1-yukan zorlayan  hareket. Croise
183 Semicircular Parry Yuksek seviyeden al9ak seviyeye hareket eden parat veya tersi. Demi-circulaire parade
184 Semi-final Yan final Demi-finale
185 Septime Parat 7 Septime
186 Side -hit Koltukalti vuru§u. K1l19ta rakibin koltukaltina yap1lan vuru . Coup de f lane
187 Simple Basit atak. Feyk ic;ermeyen atak veya ripost. Attaque simple
188 Simultaneous Atak ustonlugu tespit edilemeyecek kadar yakin iki atak. Attaques simultanees
189 Single Stick Tahta k1l19l1 antik bir eskrim 9eidi. Canne
190 Single-time Tekil aksiyon olarak parat-ripost. Temps d’escrime
191 Sixte Parat 6 Sixte
192 Spring of the point Di.igme yay1. K1ll9 ucunda bulunan ku9uk yay par9as1. Pommeau
193 Stop Cut Belirsiz bir ataktan avantaj saglamak ic;in yap1lan kontr atak. Coup d’arret
194 Stop Hit Say1 alan kontr atak. Coup d’arret
195 Stop! Dur! Halte!
196 Straight arm Goster. Feinte
197 Supination Avu9 i<;i yukanda. Supination
198 Target Area Say1lan beige. Vuru lann ge9erli oldugu beige. Cible
199 Team Tak1m Equipe
  200   Test weight Ag1rhk. K1llcm ucundaki dOgme yaymm standartllgm1 ol9mek  i9in kullanilan madeni ve silindirik  alet.   Test poids
201 Thrust Durtu§. (K1ll9) Coup de pointe
  202   Thrust K1ll9ta silahm uzant1sma paralel hareket eden ve ucu ile sonu9lanan atak.   Batte
203 Tierce Parat 3 Tierce
204 Time Hit Stop hit eski deyimi Coup de temps
205 Time keeper Sure tutucu Chronometreuse
  206   Too low A§ag1. DOrtO ve vuru lann say1lmayan aag1 bolgelere rastlamas1.   Trop bas
207 Touche Vuru§/say1 Touche
208 Tournament Turnuva Tournoi
209 Trompement Paratm aldatmas1 Trompement
    210     Turning round Dolanma. Bir devinimi apans1z uygulayan yanmacmm,  oldugu yerde ya da rakibin yanmdan ge9erken kendi 9evresinde yapt1g1 dono  .     Contre-degagement
211 Two Prong Kablo fi§i Fil de corps fleuret/sabre
212 Underarm protector Plastron Plastron
213 Valid hit Geerli vuru§. Touche valable
214 Victory Galibiyet, zafer. Victoire
215 Warning Uyan Avertissement
216 Weapon Silah (Eski dil:Savut) Arme
217 Whip-over K1ll9ta, silahm Ost zay1f k1sm1 ile rakibin silahm1 kam91layan parat. Coup fouette
218 Whites Beyazlar. Eskrim k1yafeti Tenue
219 Yellow Card, warning San kart Avertissement, carton jaune
    220       Yielding Parry Rakip silahla temas1 devam ettirerek gelen atag1 savurmak ve iletiim noktasm1 degitirerek zay1f kaldira9 pozisyonunu Ost zay1f k1sm1 kullanarak kuvvetli kaldira9 pozisyonuna getirmek.       Parade en cedant

3. Fransızca, İngilizce ve Türkçe Sözlük

SIRA NO   Fransızca   İngilizce   Türkçe
1 Absence de contract/lame Absence of blade Silahlann temasta olmad1g1 durum
2 Abstention Abstain Cekimser.  Bir vuru un gorulup gorulmedigine karar verilememesi.
 3   Acier maraging   Maraging Marajin. Daha kuvvetli ve silahm daha temiz k1nlmasm1 saglayan ozel lam 9eligi
4 Adversaire Opponent Rakip
5 Aides Aids Destek parmaklan
6 Allez! Play! Eskrim yapmak.
7 Amateur Amateur Amator
8 Analyse Analysis Analiz . Temaslann onceligini belirlemek i9in durum analizi.
    9     Appel     Appel Yan ma sirasmda, rakibi urkutop a1rtmak ve yanl1 bir eyleme zorlamak i9in, ileride ya da geride bulunan ayag1 birden ve gu9luce yere vurma.
10 Arbitre, President Referee Hakem
1 1 Arme Weapon Silah (Eski dil:Savut)
12 Arret Arretez Aksiyonu durdurma
13 Assaut Assault Komba. Dostluk ma91
  14   Assaut   In-fighting Vuru yapmak i9in silahm geri 9ekilmesini gerektirecek kadar yakm vuru ma.
15 Attaque Attack Atak
16 Attaque au Fer Attack on the blade Atak o fer. Rakibin silah1 uzerinden yap1lan atak
17 Attaque composee, parade composee Compound Birle§ik (Kompoze) atak. iki veya daha fazla  hareketle oluan aksiyon.
18 Attaque indirecte Indirect Yap1land1nlan yonun tersine biten basit atak, ripost.
19 Attaque simple Advance-Lunge Hemen bir hamle ile sonu9lanan ileri hareket.
20 Attaque simple Simple Basit atak. Feyk i9ermeyen atak veya ripost.
21 Attaques simultanees Simultaneous Atak ustonlugu tespit edilemeyecek kadar yakm iki atak.
22 Avancer Advance Yi.iri.iyerek hamle. Ad1m, balestra …vs ile yap1lan ileri hareket
23 Avantage Gaining ground Avantaj
24 Avertissement Warning Uyan
25 Avertissement, carton jaune Yellow Card, warning   San kart
26 Baionnette Bayonet Elektrik baglant1 kablosu
27 Balestra Balestra Baleystra Hamle
  28     Barrage     Barrage Baraj. Yan mac1lann galibiyet say1lan ayni oldugunda , birinciyi se9ebilmek ic;in duzenlenen yeni kar1lama.
  29     Battement     Beat Bate. Rakibin silahmm yonunu degitirmek ic;in silahm zay1f veya orta yerini rakibin silahmm zay1f ybnune ybnlendirmek.
  30   Batte   Thrust K1l19ta silahm uzant1sma paralel hareket eden ve ucu ile sonu9lanan atak.
31 Cable Body Cord Vi.icut  kordonu.
32 Cable Conductive bib iletken kablo
33 Canne Single Stick Tahta k1ll9ll antik bir eskrim 9eidi.
34 Caron noir Black Card Siyah Kart
35 Carton rouge Red Card Kirm1z1 kart
36 Categorie Class Kategori. Eskrimcilerin yanma kategorileri
  37   Changement de rythme   Broken Time Kontr-Tempo-Zaman. Rakibi a1rtmak ic;in eskrimcinin aksiyon temposunda ani degi iklik yapmas1.
38 Changement d’engagement Change of Engagement Rakip silahmm ters ybnde temas1.
39 Chausette d’escrime (Fencing) Socks Eskrim  orab1
40 Chaussure d’escrime (Fencing) Shoes Eskrim ayakkab1s1
41 Chronometreuse Time keeper Si.ire tutucu
42 Cible Target Area Say1lan bolge. Vuru lann ge9erli oldugu beige.
43 Classe, Categorie Class Klasman. Eskrimcilerin yanma kategorileri.
    44     Contre-degagement     Turning round Dolanma. Bir devinimi apans1z uygulayan  yanmacmm,  oldugu yerde ya da rakibin yanmdan ge9erken kendi 9evresinde yapt1g1 donu  .
45 Contre-degagement Counter-disengage Degaje Bo§altma,Aldatma. Ters ybnde degaje.
46 Combat Combat Vuru§ma
47 Combat a la florentine Florentine (it) Diger elde de ikinci bir silah ta man antik eskrim stili.
48 Competition Competition Yan§ma
49 Cantre attaque Double-time(dui tempo) Cift parat-ripost
50 Contre-attaque Counter-attack Kontr atak
51 Cantre-parade Counter-parry Kontr-parat
52 Cantre-riposte Counter-riposte Kontr-ripost
53 Cantre-temps Counter-time Kontr-zaman. Rakip kontr atagma tepki olarak yap1lan atak.
54 Cantre-temps Counter-Beat/Change- Beat Kontr bate.Rakip silahm altmdan dairesel bate.
55 Conversation Conversation Yan mada silahlann temas olmadan ileri-geri hareketi.
56 Coquille Guard Tas
57 Corps-a-corps Corps-a-corps Kora  kor.  Kar1lamada vucut vucuda temas. (Kural d1 1)
  58   Coule’   Glide Kule. Rakip silah1 aag1 dogru kaydirarak yap1lan atak veya atak hazirl1g1.
59 Coule’ Graze, glise’, or glissade Kule/Kaydirma.  Rakip silahmdan kayan hareket.
60 Coup a la figure Head-hit K1lu ta yanak vuru u
  61   Coup au bras   Arm- hit Kol vuru§u. K1ll9ta rakibin k1l19 tutan elinin, ozellikle eldivenine yap1lan vuru  .
62 Coup d’arret Stop Cut Belirsiz bir ataktan avantaj saglamak i9in yap1lan kontr atak.
63 Coup d’arret Stop Hit Say1 alan kontr atak.
64 Coup de flanc Side -hit Koltukalt1 vuru§u. K1l19ta rakibin koltukaltma yap1lan vuru .
65 Coup de pointe Thrust ourtu§. (K1119)
66 Coup de taille Cut Silahm darbe hareketi ile yap1lan atak.
67 Coup de temps In Time Direnme hareketlerinden onceki en az bir eskrim zaman1.
68 Coup de temps Time Hit Stop hit eski deyimi
69 Coup double Double <;ift parat1 boaltan degaje
70 Coup droit Direct Direkt atak. Yap1landmlan yonde biten basit atak veya ripost.
71 Coup droit d’autorite Insistence Paratla bir atag1 zorlamak.
72 Coup fouette Whip-over K1l19ta, silahm Ost zay1f k1sm1 ile rakibin silahm1 kam91layan parat.
    73  Coup lance   Lunge-hit Oyun suresi i9erisinde alman paratm ge9iler esnasmda ilerlik  hakk1 olarak ripostun ger9ekle mesi ve oyunun durdurulmas1 ile tuun verilmesi.
74 Coup lance’ , Bingo Flick U9la inen kesme benzeri aksiyon.
75 Coup passe Passe’ Pas.Hedefi vuramadan ge9ip giden atak.
76 Coup plaque Plaque’ Duz biten nokta atak.
77 Coupe’ Cut-over Kupe. Rakip tuundan ge9en atak veya aldatma.
78 Croise Semi-bind Kruvaze. Rakip silahm1 ayni yonde aag1-yukan zorlayan hareket.
79 Crosse, poignee orthopedique Pistol Grip Tabanca kabze
80 Defaite Defeat Yenilgi
81 Defense Defensive action Savunma eylemi.
82 Degagement Disengage Degaje. Rakibin paradm1 kandiran, silahm dairesel hareketi.
  83   Dehors la ligne basse- droite   Outside the lower right line Aag1-d1 an  dogrultu.Oyuncunun govdesi uzerinde saptanan dort bolumden, belden aag1da, sag kesimi gosteren yon.
84 Demi-finale Semi-final Yan final
85 Demi-circulaire parade Semicircular Parry Yuksek seviyeden al9ak seviyeye hareket eden parat veya tersi.
86 Depassement Pass <;apraz kouyla yap1lan, pas ge9en atak.
87 Derobement Deception Aldatma. Silahlan temasa sokacak bir denemeyi engelleme.
88 Derobement Derobement Au fer veya prise de fer atagm1 aldatma, sakmma
89 Desarmement Commanding the blade Rakip silah1 serbest elle tutmak. (Kural d1 1)
  90   Dessous la ligne basse- gauche   Outside the lower left line Aag1-i9eri dogrultu. Oyuncunun govdesi uzerinde saptanan dort bolumden, belden aag1da, sol kesimi gosteren yon.
91 Direct Direct elemination Dogrudan eleme. Musabakada yenilenin elenmesi.
92 Directeur Director /President Ba§kan.Yan may1 denetleyen ve vuru lan degerlendiren resmi kii.
93 Elimination Elimination Eleme.
94 En Garde On Guard Angard. Temel duru pozisyonu.
95 Engagement Engagement Angajman. Silahlann temasta oldugu an.
96 Enveloppement Envelopment Rakip silah1 supuren ful dairesel hareket.
97 Epee Epee Epe
98 Equipe Team Tak1m
99 Equipement Equipment Ekipman
100 Equipement d’en trainement Coaching gear Antrenor ekipmam
101 Esquive Displacement Bir atag1 onlemek i9in hedefi hareket ettirmek.
  102   Extension   Extension Uzanma. En basit atak  ekli. Kol silahla beraber dalgalanma olmadan ileri dogru uzat1lir.
103 Faux attaque False Attack Feyk hareketi yaparak rakibin tepkisini ol9mek.
  104   Feinte   Feint Gosteri§. Bir yonde balayan ve atak bitmeden once diger yone degimesi
105 Feinte Straight arm Goster.
106 Fente Lunge Hamle. Arka bacag1 gererek one dogru yap1lan hamle
107 Fermer la ligne Closing the line Rakibin atagm1 bloke etme.
  108 FlE ( Federation Internationale d’Escrime) FlE ( Federation Internationale d’Escrime)   Uluslararas1 Eskrim Federasyonu
109 Fil de corps fleuret/sabre Two Prong Kablo fi§i
110 Finale Final Final
111 Finta in tempo Feint in time Birleik kontr atak alg1sm1 yaratan kandirmaca kontr zaman parat1
112 Fleche Fleche/ Arrow Fie§. Mesafe d1 mdan koarak yap1lan surpriz atak.
113 Fleuret Foil Flore
114 Fleuret (Epee, Sabre) mecanique Dry Elektrikli aletler olmadan yap1lan kar1lama.
115 Flunge Flunge Birle§ik fie§ ve hamle.
116 Froissement Froissement Frozman. Rakip silahm1 devir alan kuvvetli s1y1np ge9en atak.
117 Gant Glove Eldiven
118 Garde Hit Say1
119 Groupe Pool Pul
120 Halte! Stop! Dur!
121 Homologue Homologated FIE onayh
122 In Quartata In Quartata ic;eriye 9eyrek donule
  123   Interception   Interception indirekt atag1 veya baka temass1zllg1 engelleyen ve kontrol eden kontr atak.
  124   Invite   Invitation Davet. Rakip atagm1  bilerek tevik etmek ic;in kas1tll olarak ac;1k birak1lan yol/yon.
125 Juge Judges El hakemi, yan hakem
126 Jury Jury Elketriksiz kar 1lamada vuru lara dikkat eden 4resmi gorevli.
127 Kendo Kenda iki elle tutulan k1l19la yap1lan Japon eskrimi.
128 Lame Blade Lam
129 Le faible de la lame Foible (it) Silahm Ost-zay1f taraf1.
130 Le fort de la lame Forte (it) Silahm alt-kuvvetli taraf1.
131 Licenece Licence Lisans
132 Liement Bind Ligman. Rakip silahm1 9apraz zit tarafa zorlayan aksiyon.
133 Ligne Line Atagm ana yonu
134 Ligne en garde On guard line Ba§lama  izgisi
135 Manchette Cuff Kolluk (K1h)
136 Manipulateurs Manipulators Silah tutan eldeki ba ve iaret parmaklan.
137 Martingale Martingale Kabzeyi bilege veya alt kola baglayan  bant,kuak.
138 Masque Mask Maske
139 Match Bout Dostluk ma1,komba (Say1h)
140 Match Match E§le§me
141 Menace Point in Line Rakibi tehdit eden, uzat1lm1 kol ve silah.
142 Mesure Measure Mesafe. iki eskrimci arasmdaki mesafe.
143 Millieu de la lame Middle Silahm orta alan1.
144 Misericorde Backsword Sadece bir kenan keskin, antik bir k1ll9
145 Mouche, Bouton Button Buton
146 Moulinet Moulinet Bilek veya dirsekle yurutolen h1zll donulu   kesme.
147 Neuvieme Neuvieme Parat 9. Konvensiyonel olmayan 9 parat.
148 Octave Octave Parat 8
149 Opposition Opposition Opoze.Rakip silah1 tehdit i9ermeyen mesafede tutmak.
150 PantoIon Pants Pantalon
151 Parade Parry Parat
    152       Parade en cedant       Yielding Parry Rakip silahla temas1 devam ettirerek gelen atag1 savurmak  ve  iletiim noktasm1 degitirerek zay1f  kaldira9 pozisyonunu Ost zay1f k1sm1 kullanarak  kuvvetli kaldira9 pozisyonuna  getirmek.
153 Parade insuffisante Mal-parry Atagm bitmesinde baanll olamayan parat.
154 Passata-sotto Passata-sotto Pasat di sotto. Bir eli tabana dogru duOrerek yap1lan hamle.
  155   Passe Arriere   Pass Backwards Geriye dogru ad1m hareketi. On ayak vucut d1 mdan arka ayagm arkasma dogru hareket eder.
  156   Passe Avant   Pass Forward ileriye dogru ad1m hareketi. Arka ayak vucut i9inden on ayagm onune hareket eder.
157 Passe avant, Passe arriere Cross Capraz yi.iri.iyi.i§
  158     Patinando     Patinando (it) Farkll tempolu ileri hamleler. H1z patinanto h1zll ad1m ve hamle, tempo patinento yava ad1m ve h1zl1 hamle i9erir.
159 Penalisation Penalty Ceza
160 Phrases d’armes Phrase ilgili hareket ve tepkilerden oluan set/seri
161 Piste Piste Pist. Kar1lamanm ge9erli  oldugu eskrim alan1.
  162   Plaquer   Plaquer Yan vuru§. K1l19ta silahm s1rt ve yani ile, diger silahlarda silahm herhangi bir yuzu ile yap1lan vuru .
163 Plastron Chest protector, Guard Gogi.is koruyucu
164 Plastron Underarm protector Plastron
165 Plastron electrique Lame’ Elektrikli/iletken yelek
166 Podium, plate-forme Platform. Platform. Yan pisti.
167 Poignee droite French Grip Frans1z kabze
168 Poignee italienne Italian Grip italyan kabze
169 Pommeau Pommel Somun. Kabzeyi silaha baglayan tutucu.
170 Pommeau Spring of the point Di.igme yay1. K1lu;ucunda bulunan kCu uk yay pan as1.
171 Preparation Preparation Atak hazirl1g1 niyeti ic;eren, tehdit edici olmayan aksiyon.
172 Presentation Presentation Rakip silah1 temasa davet etmek.
  173   Pression   Press Pres. Rakip silah1 yon d1 ma iterek direk veya endirek atakla biten deneme.
174 Prime Prime Parat 1
175 Principe de defense Principle of Defence Paratta forteyi foibleye kar1 kullanmak.
176 Priorite Priority Oncelik
177 Prise de Fer Overtake Priz de fer.Rakip silah1 yeni bir ybne zorlayan temas.
178 Pronotion Pronation Avu9 i<;i aag1da.
179 Quart de finale Quarter final Ceyrek final.
180 Quarte Quarte Parat 4
181 Quinte Quinte Parat 5
182 Raddoppio (it) Raddoppio (it) Dobl. ileri hareketle birlemi hamle.
183 Raison, Priorite Right-of-way Fibre ve k1l19ta, 9ifte dokunuta puani bdullendirem kurallan.
184 Rapiere Rapier Rapier. 16-17.Yuzy1lda unlu, uzun ve 9ift tarafll k1l19.
185 Recuperer Recovering Garcia geri donme ve hamleden sonra rakip atagm1 tevik etme.
186 Redoublement Redoublement Parat allnm1 veya 1skalanm1 atag1 takip eden yeni atak.
  187   Remise   Remise Osteleme.Kolu geri 9ekmeden, parat allnm1 veya 1skalanm1 bir atag1 hemen tazelemek.
188 Reprise Reprise Parat allnm1 veya  1skalanm1 bir atag1 En-garda dbnerek tazelemek.
189 Retraite Retreat Geri  ekilme
190 Riposte Flying Parry Geriye yava 9a kayan parat ve cut- overl1 ripost.
191 Riposte Riposte Ripost
192 Riposte compose Compound riposte En az bir feyk ile yap1lan ripost.
  193   Rompre   Forward Recovery Hamleden sonra, arka bacag1 one getirerek en gard pozisyonuna gelmek.
194 Sabre Sabre K1h
195 Salle d’armes Salle Eskrim salonu veya kuli.ibi.i.
196 Salut Salute Selamlama
197 Schlager Schlager Slager. Alman duello k1l1c1
198 Seconde Seconde Parat 2
199 Seconde intention Second Intention Kontr-ripost
200 Septime Septime Parat 7
201 Sixte Sixte Parat 6
202 Supination Supination Avu9 i<;i yukanda.
203 Temps d’escrime Fencing Time Eskrim zamam
204 Tenue Whites Beyazlar. Eskrim k1yafeti
  205  Test poids Test weight Agirhk. K1llcm ucundaki dugme yaymm standartllgm1 ol9mek ic;in kullanilan madeni ve silindirik alet.
206 Tete de serie Seeding Sira ba§1.
207 Tierce Tierce Parat 3
208 Touche Point Geerli dokunma
209 Touche Touche Vuru§/say1
210 Touche non-valable Non-valid hit Geersiz vuru§
211 Touche valable Valid hit Geerli vuru§.
212 Tournoi Tournament Turnuva
213 Trompement Trompement Paratm aldatmas1
  214   Trop bas   Too low A§ag1. Durtu ve vuru lann say1lmayan aag1 bolgelere rastlamas1.
215      
216 Valise d’escrime (Fencing) Bag Eskrim  antas1
217 Veste Jacket Ceket
218 Victoire Victory Galibiyet, zafer.
219 Une –  Deux    One-two Bir s1yirma ile dogrultusu degitirilen k1l1c1, kar1 yanmacmm yakalamak istemesi Ozerine, yeni bir s1yirma ile eski dogrultusunbir  bileik sald1n toru.
  • ingilizce Fonetik Okunuş Tablosu
SIRA NO   İngilizce   Fonetik Okunuş
1 (Fencing) Bag /bceg/
2 (Fencing) Shoes /Ju:s/
3 (Fencing) Socks /sok/
4 Absence of blade /’ abs(a)ns/ /ov, (a)v/ /blerd/
5 Abstain /ab’ stem/
6 Advance /ad’ va:ns/  /1An(d)3f
7 Advance-Lunge /ad’ va:ns/
8 Aids /erdz/
9 Amateur /’ cemata(r)/
10 Analysis la· nalrsrs/
1 1 Appel /ape I/
12 Arretez la· ret, a·rert/
13 Assault /a’ so:lt, a’ solt/
14 Attack /a’ tak/
15 Attack on the blade /a’ tak/
16 Backsword /’bakso:d/
17 Balestra (it)  
18 Barrage /’bcera:3; ( US) ba’ ra:3f
19 Bayonet /’ beranrt/
20 Beat /bi:t/
21 Bind /bamd/
22 Black Card /blcek/  /ka:d/
23 Blade /blerd/
24 Body Cord /’ bodr/    /ko:d/
25 Bout /baut/
26 Broken Time /’ braukan/ /tarm/
27 Button / ‘ bAtn/
28 Change of Engagement /tfemd3f /ov, (a)v/ /m ·gerd3mant/
  29   Chest protector, Guard     /tfest]/pra ‘tektar/, /ga:d/
30 Class /kla:s; ( US) klces/
31 Class /kla:s/
32 Closing the line /’ klauzrr]/  /oi:; or; oaf   /lam/
33 Coaching gear   /’ kautfrr)//grar/
:14 r….       /’ K   ”
  35   Commanding the blade /ka ·ma:ndrr); (US) – ·mcen-/ /Oi:; Or; Oa/ /blerd/
36 Competition /, kompa’ trfn/
37 Compound (Fr) /’ kompaund/
38 Compound  riposte /’ kompaund/ /Ripost/
39 Conductive bib   /ken· dAktrv//brb/
40 Conversation I . konva ·serfn/
41 Corps-a-corps /koR/ !el /koR/
42 Counter-attack /’ kaunta/ /a·tak/
43 Counter-Beat/Change-Beat /’ kaunta(r)/    /bi:t/
44 Counter-disengage /’ kaunta(r)/ /,drsm’ gerd3f
45 Counter-parry /’ kaunta(r)/ /’ pcerr/
46 Counter-riposte /’ kaunta(r)/ /Ripost/
47 Counter-time /’ kaunta( r)/   /tarm/
48 Cross /kros; (US) kro:s/
49 Cuff   /kAf/
50 Cut /kAt/
51   Cut-over /kup/ /’ auvar/
52 Deception /dr’sepfn/
53 Defeat /dr’fi:t/
54 Defensive action /dr’fEnsrv/     /’akJ(a)n/
55 Derobement /deRobement/
56 Direct /dar’ rekt; dr-/
57 Direct elemination /dr’ rEkt, dAr-/  /- ·nerJ(a)n/
58 Director /President /dar’ rekta(r); dr-/
59 Disengage I , drsm ‘ gerd3/
60 Displacement /drs ·plersm(a)nt/
61 Double f’dAbl/
62 Double-time(dui tempo) /’ dAb(a)I/ /tarm/
63 Dry /drAI/
64 Elimination /- ·nerJ(a)n/
65 Engagement /m ·gerd3mant/
66 Envelopment /m’ vElap, En-/
67 Epee /epe/
68 Equipment   Ir·kwrpmant/
69 Extension Irk·stEnf(a)n, Ek-/
70 False Attack /fo:ls, fols/ /a’ tak/
71 Feint /femt/
72 Feint in time /femt/ /tarm/
73 Fencing Time f’fEnsrr]/   /tarm/
  74   FIE ( Federation Internationale d’Escrime)   /federasj5//£ternasjonal]/da/ /eskrim/
75 Final f’fAm(a)I/
76 Fleche/ Arrow /fief/
77 Flick /flrk/
78 Florentine (it) /’florantam/
79 Flunge /flAn(d)3/
80 Flying Parry /’flam]/ /’ pcerr/
81 Foible (it) /’for bl/
82 Foil (it) /for I/
83 Forte (it) /’fo:ter/
84 Forward Recovery /’fo:wad/        /rr ·kAv(a)ri/
85 French Grip /frentf/ /grrp/
86 Froissement /fRwasma/
87 Gaining ground /geming/  /graund/
88 Glide /glAid/
89 Glove /glAV/
90   Graze, glise’, or glissade   /grerz/
91 Guard /ga:d/
92 Hilt /hrlt/
93 Hit /hrt/
94 Homologated /ha· molagert/
95 In Quartata /guar·da·ta/
96 In Time /in/   /tarm/
97 Indirect /mdr’ rekt, mdAr-/
98 In-fighting /m/   /’fArtrr]/
99 Insistence /m ·srst(a)ns/
100 Interception I.mta·sept(a)n/
101 Invitation /mvr ·terJ(a)n/
102 Italian Grip /italje; en/ /grrp/
103 Jacket /’d3cekrt/
104 Judges /’d3Ad3rz/
105 Jury /’d3uari/
106 Kenda /’kendau/
107 Lame’ /’la:mer/
108 Licence /’larsans/
109 Line /IAm/
110 Lunge /IAn(d)3/
111 Mal-parry /’pari/
112 Manipulators Ima· nrpjulerta(r)s/
113 Maraging /’ma :rerd3rr]/
114 Martingale /’ma :trr19erl/
115 Mask /ma:sk/
116 Match lmatfl
117 Measure /’me3a/
118 Middle /’mrd(a)I/
119 Moulinet /mulim:/
120 Neuvieme /ncevjem/
121 Non-valid hit /non] /’vcelrd] /hrt/
122 Octave /oktav/
123   On Guard /an ‘gard, aN/
124 On guard line /on/  /ga:d/  /IAm/
125 One-two /wAn/     /tu:/
126 Opponent la· paunant/
127 Opposition /opozisj5/
128 Pants /pcents/
129 Parry /’pcerr/
130 Pass /pa:s; (US) pees/
131 Pass Backwards /pa:s/     /’bakwadz/
132 Pass Forward /pa:s/     f’fo:wad/
133 Passata-sotto (It) pas·sata sotto
134 Passe’ /pas/
135 Patinando (it) Patinando
136 Penalty /’ pen(a)lti/
137 Phrase If Raz/
138 Piste /pist/
139 Pistol Grip /’ prstl/ /grrp/
140 Plaque’ /pla:k; (US) plcek/
141 Plaquer /plake/
142 Platform. /’plcetfo:m/
143 Play! /ale/
144 Point /pwf./
145 Point in Line /pomt/ /in/  /IAm/
146 Pommel f’pAm(a)I/
147 Pool /pu:I/
148 Preparation I , prepa·rerf(a)n/
149 Presentation /prez( a)n·terJ(a)n/
150 Press /pres/
151 Prime /prArm/
152 Principle of Defence /’ prrnsrp(a)I/ /of) /dr’fens/
153 Priority /prAr’ orrti/
154 Pronation /prou ·ner Jan/
155 Quarte /kwo:te/
156 Quarter final /’kwo:ta/       f’fAm(a)I/
157 Quinte tkatt
158 Raddoppio (it) Raddoppio
159 Rapier /’rerpra/
160 Recovering Irr’ kAvaring/
161 Red Card /red/  /ka:d/
162 Redoublement /R(a)dublama/
163 Referee I . refa· ri:/
164 Remise /R(a)miz/
165 Reprise /RapRiz/
166 Retreat Irr’ tri :ti
167 Right-of-way /rart/ /OfI  /wer/
168 Riposte /Ripost/
169 Sabre /sabRI
170 Salle /sal/
171 Salute /sa’ lu:t/
172 Schlager / aga/
173 Second Intention /’ sekand/ /m ·tenJn/
174 Seconde /sa’ kfid/
175 Seeding /si:d/
176   Semi-bind /’ semr]/bamd/
177 Semicircular Parry I , semr ‘ s3:kjular//’ pcerr/
178 Semi-final /’semi/      f’fAm( a)I/
179 Septime /’septrm, -ti:m/
180 Simple /’ srmp(a)I/
181 Simultaneous I  .srm(a)I’temras/
182 Single Stick /’ srr)g( a)I/ /strk/
183 Single-time /’ srr)g( a)I/ /tarm/
184 Sixte /srkst/
185 Spring of the point /sprrr]/   /ov, (a)v/  Oi:/  /pomt/
186 Stop Cut /stop/    /k/\t/
187 Stop Hit /stop/  /hrt/
188 Stop! /stop/
189 Supination /’ sU)u: pmertfn/
190 Target Area /’ta:grt/   /’e:rra/
191 Team /ti:m/
192 Test weight !test!    /wert/
193 Thrust /SrAst/
194 Tierce /tras/
195 Time Hit /tarm/   /hrt/
196 Time keeper /tArm/   : /’ki:pa/
197 Touche /’tu:Jer/
198 Tournament /’ tuanam( a)nt/
199 Trompement /trompement/
200 Turning round /’ta:nrr]/   /raund/
201 Two Prong /tu:/  /pror]/
202 Underarm protector /plastR5/
203 Valid hit /’valrd/   /hrt/
204 Victory /’ vrkt( a)ri/
205 Warning /’wo:nrr]/
  206   Warning sign     /’wo:nrr1]/sam/
207 Weapon /’wep(a)n/
208 Whip-over /wrp/    /’ auva/
209 Whites /wArts/
210 Yellow Card, warning /’jelau/  /ka:d/
21 1 Yielding Parry /’ji:ldrr]/   /’ pcerr/
  • Fransızca Fonetik Okunuş Tablosu
SIRA NO   Fransızca   Fonetik Okunuşu
1 Absence de contract/lame /apsas/]/da// k5trakt/
2 Abstention /apstasj5/
3 Adversaire /adverser/
4 Aides led!
5 Acier maraging /Asje/ /’ma:rerd3rr]/
6 Allez! /ale/
7 Amateur /amatCEr/
8 Analyse /analiz/
9 Appel lapel/
10 Arbitre, President /arbitr//prezido/
1 1 Arme /arm/
12 Arret /are]
13 Assaut /aso/
14 Attack au Fer /atak//o//fer/
15 Attaque /atak/
  16 Attaque composee, parade composee   /atak//k5poze/
17 Attaque indirecte   /atak/e )/fdirekt/
18 Attaque simple   /atak/
19   Attaques a la jambe et au pied   /atak//a//la]/3ob//e]/o//pje/
20 Attaques simultanees /atak]/simyltane/
21 Avancer /avase/
22 Avantage /avata3/
23 Avertissement /avertisma/
24 Avertissement, carton jaune   /avertisma] ,/kart5//3on/
25 Baionnette /bajonet/
26 Balestra (it)  
27 Barrage /bara3/
28 Battement /batma/
29 Batte /bot/
30 Cable /kable/
31 Canne /kan/
32 Carton noir /kart5]/nwar/
33   Carton rouge   /kart5/ /ru3f
34 Categorie /kategori/
35 Certificat, licene /sertifika/,
36 Changement de rythme /fa 3ma]/da]/ritm/
37   Changement d’engagement   /Ja3ma//da]/aga3ma/
38   Chausette d’escrime   /foset]/d] /eskrim/
39 Chaussure d’escrime /fosyr]/d] /eskrim/
40 Chronometreuse /kronometr<Er, 0z/
41 Cible /sibl/
42 Classe, Categorie /klas/, /kategori/
43 Combat /k5ba/
44 Combat a la florentine /k5ba//a la]/florate, in/
45 Competition /k5petisj5/
46 Contre-attaque /k5tr]/atak/
47 Contre-degagement /k5tr//d ega3ma/
48 Cantre-parade /k5tr/parad/
49 Cantre- riposte /k5tr/ /ripost/
50 Cantre-temps /k5tr]/ta/
51 Conversation /k5versasj5/
52 Coquille /kokij/
53 Corps-a-corps /kor/ /a]/kor/
54 Coule’ /kule/
55 Coup a la figure /ku]/a]/la]/figyr/
56 Coup au bras /ku//o//bra/
57 Coup d’arret /ku]/da]/are/
58 Coup de flanc /ku//da] /fla/
59 Coup de pointe /ku//da] /pwW
60 Coup de taille /ku//da/ /taj/
61 Coup de temps /ku]/da/ /ta/
62 Coup double /ku//dubl/
63 Coup droit /ku/  /drwa/
64 Coup droit d’autorite /ku/ /drwa//da]/otorite/
65 Coup fouette /ku/  /fwete/
66 Coup lance’ /ku//las/
67 Coup passe /ku//pas/
68 Coup plaque /ku/ /plake/
69 Coupe’ /kup/
70 Croise /kRwaze/
71 Crosse, poignee orthopedique /kros/
72 Defaite /defe, et/
73 Defense /detas/
74 Degagement /dega3ma/
75 Dehors la ligne basse-droite   /daor/ /la]/liJl/ /bas/ /drwa]
76 Demi-circulaire parade   /damisirkyler/  /parad/
77 Demi-finale /damifinal]
78 Depassement /depasma/
79 Derobement /derobema/
80 Desarmement /dezarmama/
81 Dessous la ligne basse-gauche   /daor]/la]/liJl//bas//goJ/
82 Direct /direkt/
83 Directeur /direkt<Er/
84 Elimination /eliminasj5/
85 En Garde 1a1 /gard/
86 Engagement /aga3ma/
  87   Entrainement equipement   /atrenmo]/ekipma/
88 Enveloppement   /avlopma/
89 Epee /epe]
90 Equipe /ekip/
91 Equipement /ekipma/
92 Esquive /eskiv/
93 Extension /ekstasj5/
94 Faux attaque !fol /atak/
95 Feinte /ff.ti
96 Fente /fat/
97 Fente Avancer /fot//avase/
98   Fermer la ligne   /Fume/ /la/ /liJl/
  99 FIE ( Federation Internationale d’Escrime) /federasj5//£ternasjonal]/da/ /eskrim/
100 Fil de corps fleuret/sabre /fil]/da]/kor/
101 Final /final/
102 Finta in tempo (It) Finta in tempo
103 Fleche   /fief/
104 Fleuret /fl<ErE/
105 Fleuret (Epee, Sabre) mecanique /fl<ErE/
106 Flunge /flAn3/
107 Froissement /frwasma/
108 Gant !gal
109 Garde /gard/
110 Groupe /grup/
111 Halte! /’alt/
112 Homologue /omologe/
113 In garde /in/ /gard/
114 In Quartata   /in]/karte/
115 Interception /ftersepsj5/
116 Invite /fvit/
117 Juge /3y3/
118 Jury /3yri/
119 Kenda /kendo/
120 Lame /lam/
121 Le faible de la lame /la/ /febl]/da//la//lam/
122 Le fort de la lame /la]/for, fort]/da//la//lam/
123 Licence /lisas/
124 Liement /Iimat/
125 Ligne /liJl/
126 Ligne en garde /liJl/ 1a1 /gard/
127 Manchette /maJet/
128 Manipulateurs /manipylatCErs/
129 Maraging /’ma :rerd3rr]/
130 Martingale /martfgal/
131 Masque /mask/
132 Match lmatn
133 Menace /manas/
134 Mesure /mazyr/
135 Millieu de la lame /milj0//da//la//lam/
136 Misericorde Imizerikord/
137 Mouche, Bouton !muff
138 Moulinet /muline/
139 Neuvieme   /n<Evjem/
140 Octave /oktav/
141 Opposition /opozisj5/
142 PantoIon /patal5/
143 Parade /parad/
144 Parade encedant /parad/ /akode/
145 Parade insuffisante /parad//fsyfiza’ at/
146 Passata-sotto Passata-sotto
147 Passe Arriere /pas//arjer/
148 Passe Avant /pas/  ava/
149 Passe avant, Passe arriere /pas/  ava/
150 Patinando (it)  
151 Penalisation /penalizasj5/
152 Phrases d’armes /fraze]/d/  /arms/
153 Piste /pist/
154 Plaquer /plake/
155 Plastron /plastr5/
156 Plastron electrique /plastr5/ /elektrik/
157 Podium, plate-forme /podjom], /platform/
158 Poignee droite /pwaJle]/drwa]
159 Poignee italienne /pwaJle/  /italje, en/
160 Pommeau /porno/
161 Preparation /preparasj5/
162 Presentation /prezatasj5/
163 Pression /presj5/
164 Prime /prim/
165 Principe de defense /presip/ /de/ /detas/
166 Priorite /prijorite/
167 Prise de Fer /pri, iz//de/fer/
168 Pronotion /pronosj5/
169 Quart de finale /kar/ /de/ /final/
170 Quarte /kart/
171 Quinte /kW
172 Raddoppio ( it)  
173 Raison, Priorite /rez5/,/prijorite/
174 Rapiere /’rerpra/
175 Recuperer /rekypere/
176 Redoublement /redublema/
177 Remise /remi, iz/
178 Reprise /repri, iz/
179 Retraite /retret/
180 Riposte /ripost/
181 Riposte compose /ripost/ /k5poze/
182 Rompre /r5pr/
183 Sabre /sabr/
184 Salle d’armes /sal/  /d/  /arms/
185 Salut /saly/
186 Schlager / aga/
187 Seconde /seg5d/
188 Seconde intention /seg5d/ /etasj5/
189 Septime /setjem/
190 Sixte /sikst/
191 Subination /sybinasj5/
192 Temps d’escrime   /ta/  /d]  /eskrim/
193 Tenue /tany/
194 Test poids /test//pwa/
195 Tete de serie lt£tl /de/  seri/
196 Tierce /tjer/
197 Touche /tuf/
198 Touche valable !tuft /valabl/
199 Touche non-valable !tuft /n5/ /valabl/
200 Tournoi /turnwa/
201 Trompement [tr5pma/
202 Tromperie /tropri/
203 Trop pas /tro]/pa/
204 Une-deux 1001 td 0t
205 Valise d’escrime /valiz]/d//eskrim/
206 Veste /vest/
207 Victoire /viktwar/

Eskrim Sözlüğü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön